Hizmetlerimiz

HALİHAZIR HARİTALAR

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yönetmeliğine uygun olarak gerek projelendirme amaçlı gerekse imar amaçlı olarak halihazır haritalar firmamız tarafından üretilmektedir. Nirengi, poligon, RS gibi tesisler de firmamız tarafından inşa edilip hesaplamaları yapılmaktadır. Meskûn ve gayrimeskun alanlarda 1/1000-1/5000 ölçekleri arasında üretilen halihazır haritalar yol, baraj, dere ıslah, imar planı yapımı, imar uygulaması gibi projelerde kullanılmaktadır.

PLANKOTELER

Yapılacak olan mimari, altyapı veya üstyapı projelerine esas olacak arazinin topoğrafik durumu yanında doğal ve yapay tüm detaylarının da alımlarının yapıldığı haritalardır. Arazi çalışmaları sırasında kot alımları daha sık olarak yapılmakta, halihazır haritalarda gösterilmeyen tüm detaylar (çöp kovaları, banklar, çiçeklik vb) simgesel olarak gösterilmektedir. 1/100 ölçekten 1/1000 ölçeğe kadar ve farklı projeksiyon sistemlerinde üretim yapılabilmektedir.

BATİMETRİK HARİTALAR

Yakın zamanda hizmet konularımız arasında yer alacak olan batimetrik haritalar özellikle baraj gölleri ve denizlerin taban yapısının ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Yakın zamanda makine parkımızda yer alacak olan batimetrik haritaların yapımına uygun GPS ve echo-sounder ile doğal ve yapay göllerde biriken sediment miktarları ile taban haritaları hızlı ve doğru bir şekilde yapılacaktır.

APLİKASYON

Koordinatları belli olan yerleşim sınırı, parsel köşesi, bina köşesi, temel kazıkları gibi noktaların araziye uyarlanması ve yerlerinin proje mühendislerine verilmesi hizmetleri de firmamız tarafından verilmektedir.

ARAZİ KULLANIM HARİTALARI

1/100.000 ölçekli imar planlarına altlık olarak kullanılan arazi kullanım haritaları, tarımsal projelerde bitki ekili-dikili alanların tespitinde, ürün rekoltelerinin tahmininde, arazi kullanım planlamalarının yapımında aktif olarak kullanılmaktadır. Firmamız tarafından kullanım amaçlarına uygun olarak çeşitli ölçeklerde arazi kullanım haritaları, Uydu görüntüleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak birçok projeye altılık olacak arazi kullanım şekillerinin ve arazi kullanım kabiliyet sınıflarının içerildiği haritalar üretilmektedir.

TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU

Firmamız fenni mesuliyetini üstlendiği inşaatların, ruhsatı ve ekleri ile onaylı projesini, büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre uygulanmasını uzman personeli ile sağlamaktadır. Parselin ve binanın oturduğu alanın belirlenmesi, temel ve su basmanının projelere uygun olarak yapılması sağlanarak gerekli tüm kontroller yapılmaktadır.

İMAR UYGULAMALARI

3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması işlemleri firmamız tarafından yoğun bir şekilde hassas olarak yapılmaktadır. İmar sınırları içinde yer alan parsellerin belediyeler tarafından imar planına uygun olarak ada ve parsellere ayırmak ve hak sahiplerine dağıtmak işlemi olarak tanımlanan imar uygulaması (18.madde uygulaması) firmamızın 20 yıllık birikimi ile ilgili kanunların tüm detayları incelenerek yapılmaktadır.

İFRAZ-TEVHİD-TERK İŞLEMLERİ

Parsellerin imar planı hükümlerine göre ayrılması (ifraz), birleştirilmesi (tevhid) veya yola terk edilmesi ile ilgili projeler firmamız uzman mühendislerince hassas olarak yapılmakta ve ilgili belediyeler ile görüşülerek onay işlemleri de yapılmaktadır.

YOL PROJELERİ

Firmamız tarafından her türlü yol uygulama projesi sayısal ortamda gerçekleştirilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olarak hazırlanan yol projeleri, en kesit ve boy kesitleri, dever ve kurp hesapları gibi teknik veriler sayısal ortamda hazırlanarak ayrımlı ölçeklerde çıktıları alınıp hem sayısal hem de kâğıt ortamda teslim edilmektedir. Gerek duyulduğu takdirde jeolojik çalışmalar da çözüm ortaklarımız ile bir araya gelerek yapılmakta uygulamaya hazır projeler anahtar teslim olarak üretilmektedir.

KAVŞAK-KÖPRÜ PROJELENDİRME

Kavşak ve Köprü projeleri ile yollarla ilgili sanatsal yapı projelendirmeleri de Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tüm hesaplar sayısal ortamda gerçekleştirilerek hem sayısal hem de kâğıt olarak teslim edilmektedir. Aynı zamanda üretilen projeler 3 boyutlu olarak sunulmaktadır. Yine gerek duyulduğu takdirde betonarme hesapları ve jeolojik çalışmalarda konusunda uzman çözüm ortaklarımız ile bir araya gelerek yapılmaktadır.

TOPRAK ETÜDLERİ

Özellikle toplulaştırma projelerinde derecelendirme haritalarının temelini oluşturan planlama toprak etütleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Storie Indeksi standartlarına göre hazırlanan toprak haritaları toplulaştırma projelerinin temelini oluşturmaktadır. 

TASARIM-ÇÖZÜMLEME

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en temel bileşeninin altlık haritalar olduğu gerçeğinden yola çıkarak firmamız özel ve kamu kurumların amaçlarına yönelik olarak kuracakları bilgi sistemlerinin veri tabanı tasarımını ve işletmeleri ile ilgili hizmetleri sunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında gerekli olan hangi haritaların üretilmesi, hangi veri tabanının nasıl bir yapı içerisinde kullanılması gerektiği, hangi ek yazılımların gerekli olduğu gibi tüm çözümlemeler firmamız tarafından yapılarak ilgili kuruma rapor olarak sunulmaktadır. Aynı zamanda yapılan tasarımın uygulaması aşamasında da firmamız ilgili kurum ile iş birliği içerisinde hareket ederek gerekli revizyonları ya da eklentileri uygulama ile birlikte gerçekleştirmektedir.

• Enerji Sektörüne Yönelik CBS Uygulamaları (Veri entegrasyonu, güncelleme, uygulama geliştirme)

• Kentsel Dönüşüm Süreci Uygulamaları (Kentsel Planlama-Tasarım)

• Uzaktan Algılama Uygulamaları

• Sayısal Fotogrametrik Kıymetlendirme; Sayısal Fotogrametrik Vektör ve Kadastral Vektör Harita Üretimi

• Ortofoto ve Mozaik Harita

• Yersel Fotogrametrik Uygulamalar – Yersel Lazer Tarama (Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Çalışmaları)

• Sayısal Arazi Modeli (SAM), Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)

• Harita Güncelleme

• Tematik Harita Üretimi

• İlk Tesis Kadastrosu Uygulamaları

• Yenileme Kadastrosu

• Arazi Toplulaştırma

• Yatay & Düşey Kontrol Ağları

• GPS Ağı Jeodezik Ölçme ve Değerlendirmeleri

• Yer Kontrol Noktaları (YKN) – Yatay & Düşey & GPS Noktalarının konum, doğruluk ve hızları

• GPS – Nivelman Ölçüleri ile Geoid Belirleme – İstenen Bilimsel Yüksekliklerin Sağlanması (Helmert/Ortometrik/Normal vb.)

• Datum Dönüşümleri

• Deformasyon Ölçmeleri ve Hesaplamaları

• Müşteri İhtiyaçları Doğrultusunda Anahtar Teslimi Mühendislik Projeleri